پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16229
mohamadsafa
کاربر

باید جلاد باشی و تغییر نکنی و شمع باشی و خودت بسوزی