پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16228
الگا برزگر نظری
میهمان

آیا هزاران شمع قادر است نور حقیقی را خاموش نماید؟ هرگز