پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16217
سجاد
میهمان

دنیا مصیبت خانه اهل داناست /نیست حال هیچ کس زارتر از حال دانا