پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16216
کریمی
میهمان

بوده حکم این بشر از پیش تر ـــــــــــــ هر که نورش بیش گورش پیشتر