پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#20821
ناشناس
غیرفعال

هستی هایی که هستی بزرگ تر از خود را درک نمی کنند و بر آن مهر ابطال می زنند