پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#20343
مهر
میهمان

خداوندبه عالم وجودنداده واجب الوجودوجودداردوعالم نیزجلوه ای ازوجودواجب الوجوداست وجوداصل است وباقی وماهیات وممکنات فرع هستندوفانی .واقع وجوداست وهویتی جداازوجودقائل شدن به ماهیات وممکنات وعالم به شگردعقل بشری درنحوه مواجه وتفسیرعالم به مددحواس برمی گردد.درصورتی که انچه اصل است وجودواحداست انسانهای وارسته درعالم خدارامی بینندوعالم رانیست میبینندهمه راعلت ووجود میبینند وبرای معلول هویتی جداازعلت قائل نیستند.دررابطه خداوعالم رابطه جلوه ومتجلی حاکم است نه علت ومعلولی .که بافرض نبودن علت بتوانیم ازبودمعلول سخن یگوییم .
موجودجلوه ای ومزتبه ای ازوجودواحداست که وجودش باقی وماهیتش انتزاع عقل .یااگریگوییم انتزاع نیست ووجودداردهویت وموجودیتی مستقل ازواجب الوجورنخواهدداشت