پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#20269
مهر
میهمان

به عبارت بهترعقل انسان یک هویت دیگری داردکه درمرحله مواجهه باجهان خارج به صورت منطق واستدلال وصغری وکبری چیدن جلوه می کند.بابه وجودآوردن تصنعی کلیشه ای ازمنطقهاواستدلالهای انسان عقل انسان ساخته نمیشود . استادیه سخنی دارندمی فرمایندزمان شایددرتصورقابل تقسیم به لحظه هاباشدودردنیای خارج مجبوربه تصوراین ایده میباشد ولی ذاتاازکنارهم قراردادن لحظه هاتشکیل نشده .شایداین یک مثال دیگرباشدولی همانگونه که دردرک زمان مااشتباهاازکنارهم قراردادن لحظات زمان می سازیم همان اشتباه راهم باکنارهم چیدن استدلات ومنطق انسانی مرتکب میشویم وانسان می سازیم