پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#20262
مهر
میهمان

دوست عزیز ،به نظرم رسیدوشایداشتباه باشدکه جنابعالی ازذکردوکلمه مادیون والهیون دچارسوء تفاهم شدید.چون لفظ درارائه معانی موجوددرذهن بشرقاصراست وبنده نیزدرادای لفظ وبیان قاصرتر.منظوربنده ازادای این جمله مقایسه این دوقشر وبرتریت یکی به دیگری نبودمنظوربنده فقط وفقط ابرازعقیده خودم که الان دارم میباشد یعنی مشارکت دزبحث .منظورمن ابرازبحث حضوربودکه وجه تمایز بین انسان ومخلوقات دیگرمیباشد منظوربنده این بودکه اگرروزی رباطی ساخته شودکه گوی سبقت راازدهن محاسبه گرانسان بگیرد ودرزندگی انسان ودنیانقشش پررنگ ترازانسان باشد.بازدرمقایسه یک انسان ویک رباطانسان درعرش است ورباط درفرش .چرا؟چون انسان حضوردارد واین حضوررامن جلوه خدامعنی می کنم.ودرموردفلسفه ایران بایدبگویم تاانجاکه من می دانم ایران تاریخچه کهنی درفلسفه داردواخلاط رفتارهای غلط اجتماعی(تعصبات دینی)بافلسفه ظلم به فلسفه است.من ادعایی درفلسفه ندارم ولی مطمئنا شماهم علاقه منداین مباحث واقای دکتردینانی هستیدکه به این سایت مراجعه کرده اید.