پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#20238
داود مراتی
مدیرکل

بی گناه است آسمان در تیره بختی های ما
اختر مارا فروغ شعله ی ادراک سوخت