پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#20237
داود مراتی
میهمان

در فکر حق و باطل ، خوردیم عبث خون ها این صنعت الفاظ است یا شوخی مضمون ها