پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#19791
ناشناس
غیرفعال

شاید همان احتیاج ممکن برای بودن، علت پیدایش علیت باشد