پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر تقدیم به دکتر دینانی پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#19707
اخگری
میهمان

استاد دینانی؛ معلم اندیشیدن:
«ستایشگر معلمی هستم که به من اندیشیدن را آموخت نه فقط اندیشه ها را.»
برای طول عمر بابرکت این یادگار علامه طباطبایی(ره) صلوات؛
-یکی از شاگردان قدیمی استاد عزیز دکتر دینانی-