پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19537
shpegah
میهمان

اگر تابحال چنین برنامه ای ساخته نشده به این علت است که هیچ برنامه نویسی اونقدر احمق نیست که افسارش را دست مصنوع خودش قرار دهد