پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19446
shpegah
میهمان

دوست عزیز
مغز انسان چه مغز پیرمردی دردورافتاده ترین نقطه جهان باشد که دست چپ و راستش را تشخیص نمیدهد چه انیشتن باشد مغز انسان است ولی چرا تفاوتشان از زمین تاآسمانست چون یکی پرورش یافته و یکی نیافته
پرورش یعنی چه ؟ یعنی اینکه برای بدست آوردن نیازهایش ازجمله پرسشهای ذهنش
یاراهی بیابد یا راهی بسازد
برای یافتن یا کشف کردن ابتدا دنبال سرنخ از مشاهداتش و حسهایش میگردد اگر نیافت
راهی میسازد یا اختراع میکند حال اختراع چیست ؟ ساخت راه یعنی برقراری ارتباطات منطقی جدید

اگر زندگی انیشتن را هم مطالعه کنید تا سنین جوانی یک فرد معمولی بوده

برای رسیدن به کشف الکترومغناطیس یا امواج رادیویی تنها کافی بوده به که مثلا هرتز به این فکر کنه که چه راهی میتواند بسازد تا خواسته اش را محقق کند وقتی به این موضوع فکرکند ناخودآگاه به آن رابطه ای که موجود بوده میرسد و میبیند که از قبل این راه وجود داشته