پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19429
محمد 70
میهمان

دوست عزیز shpegah
در خصوص اینکه فرموده اید : ” اندیشه انسان هم چیزی خارج از برقراری ارتباطات منطقی نیست و این ارتباطات منطقی از همان تکرارهای دسته بندی شده است که فرمودید” ، اینک بفرمائید براساس کدام ارتباط منطقی و کدام تکرار ، چگونه بعنوان نمونه ، انسانی بنام هرتز ، به نظریه‌ الکترومغناطیسی و یا به نظریه فرکانس‌های رادیویی و الکتریکی دست یافتند ؟