پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19427
shpegah
میهمان

به هرحال درپاسخ بایدبگویم همانطور که مغز پرورش نیافته انسان توانایی یک ماشین حساب را ندارد توانایی دسته بندی کردن مانند سرچ گوگل را هم درحالت فعلی ندارد
یامثال شما درباره زید

درنتیجه توانایی برقراری ارتباطات تعریف نشده را نیز ندارد به همین دلیل ازکامپیوتر برای استنتاج کردن عقب میماند

اندیشه انسان هم چیزی خارج از برقراری ارتباطات منطقی نیست این ارتباطات منطقی از کجا آمده در مغز انسان از همان تکرارهای دسته بندی شده که فرمودید

البته برای تعریف ارتباطات منطقی هم بحث مفصلی داریم که بماند