پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19396
shpegah
میهمان

باوجودتمام این بحثها بنده باهم معتقدم قداست بخشیدن به خلقت از هر نوعی که باشد آنقدر لذت بخش است
که این لذت ، این عشق و این شور خود قداست میافریند