پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19389
shpegah
میهمان

جناب تهران ۸ عزیز
درست است بنده دچار پرسشهایی شده ام که شاید دلیل آن توهمات باشد

ولی برای رسیدن به جواب پرسشم توهم زدم و تصمیم به رسیدن به جواب گرفتم

تعریفتان از عقل هرچه باشد یک تعریف است و هر تعریفی الزاما مطابق با واقعیت نیست چون هرتعریف را خودانسان باتوجه به استنتاجش میسازد اگر استنتاجش نقض شود پس نتیجه ای که از تعریف گرفته نیز نقض خواهد شد

بنده با آزمایشات واقعی و مشاهداتم استنتاج میکنم نه تعاریف