پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19218
تهرانی۸
میهمان

عقل،خالق بدیهیات نیست،
درک کلّی، از ان عقل است،
پس از طرفی که عقل خود بدیهیات را فقط درک میکند نه خلق،ساختنی نخواهد بود.

نویسنده ی پرسش، دچار توهمات است،،و شاید یک پوزیتیویسم قدرتمند……..

آمادگی خود را برای مباحثه با فلاسفه عزیز اعلام میدارم……🌼🌼🌼