پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18830
محمد
میهمان

متاسفانه به نظر می رسد شما با مفاهیم مادی و مجرد و همچنین وحدت و کثرت و انواع وحدت و کثرت آشنایی ندارید. تعاریف شما از ایجاد روح برای ربات برپایه ایجاد دیتا بیس هست که اون هم صرفا مبنای مادی دارد نه مجرد.تفسیر نفخت من روحی هم صرفا تحت اللفظی نیست که خدا از روح خود در انسان دمید بلکه همان تجرد نفس در مرتبه سقع ذاتیست. به هرحال برایتان آرزوی توفیق دارم