پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18765
محمد
میهمان

سلام.طبق فرمایشات شما:
۱)رباتی میتوان ساخت دارای جسم و روح باشد
چطور جسم و روح را میسازید؟ بر فرض جسم را بسازید (آن هم با مواد طبیعت) روح را نمیتوان ساخت چون مجرد است (روح انسان هم روح خداست نفخت من روحی )
۲)رباتی میتوان ساخت که خیلی جلوتر و فلسفی تر از سازنده اش صحبت کند
ملاک شما برای فلسفی تر چیست؟ باید مبنایی باشد که بگویید مقوله ۱ از مقوله ۲ فلسفی تر است
۳)حتی دنیای قبل و پس از مرگ داشته باشد
لازمه این امر این است که ربات در هر سه جهان وجود داشته باشد.ضمنا ربات چگونه میتواند بمیرد؟
ضمنا چگونه در درون این دنیا دنیای دیگری میسازید؟
۴)بنده خود درحال طراحی هوشی هستم که کلمه را بفهمد وخودش بااختیار خودش صحبت کند وحرف از علومی بزند که خودمن هم هنوز آن علوم را نخوانده ام واز آنها بی اطلاعم
چنین هوشی در چارچوب طراحی شما عمل میکند.متاسفانه شما به یک نکته توجه ندارید و آن این است که طراح انسان خداست و خدا علیم است یعنی تمام علوم را می داند .ربات شما برای حرف زدن از علومی که شما از آن اطلاع ندارید باید از منبع دیگری استفاده کند
۵)بعنوان مثال خودش بفهمد چطور بادستکاری ژنهای انسان میتوان انسانی بال دار ساخت
ربات این کار را با آزمون و خطا در ژنها انجام میدهد اما ساخت انسان بالدار با استفاده از قوه خیال و اتصال با عالم مثال منفصل ممکن است چون هر چیزی که تصورش را بکنید در عالم مثال موجودیت دارد و فقط منتظر این است تا اسباب و علل آن فراهم شود تا به عادم ماده بیاید