پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18764
shpegah
میهمان

ممنون که پیگیرسوال هستید

ببینید دقیقا تمام مواردی را که در موردربات فرمودید امکان پذیر نیست امکان پذیر هست

رباتی میتوان ساخت دارای جسم و روح باشد
رباتی میتوان ساخت که خیلی جلوتر و فلسفی تر از سازنده اش صحبت کند بیندیشدو حتی دنیای قبل و پس از مرگ داشته باشد
دنیایی برای ربات بسازیم که اگر درآن دنیا ازقوانینمان تخطی کرد دردنیایی دیگر همان ربات با همان حسهایی که در دنیای اول داشت در دنیای دومی و در جسمی دقیقا مشابه جسم دنیایی مجازاتش نمود

بنده خود درحال طراحی هوشی هستم که کلمه را بفهمد وخودش بااختیار خودش صحبت کند وحرف از علومی بزند که خودمن هم هنوز آن علوم را نخوانده ام واز آنها بی اطلاعم
بعنوان مثال خودش بفهمد چطور بادستکاری ژنهای انسان میتوان انسانی بال دار ساخت
مطلبی که بنده چیزی از آن نمیدانم وشاید هیچ کس دیگر هم نداند که به او آموزش دهد

اینکار غیر ممکن نیست ولی شاید مجبوربه صرف وقت بسیارزیادی برایش بشوم