پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18760
محمد
میهمان

و اما فرمایشات شما:
۱)”مفهوم داستان چگونگی وعلت خلقت رو مطرح کرده که شمانیزهدف ازخلقت راتکامل انسان فرمودید”

۲(رسیدن به انسان کامل لازمه اش درک همه جانبه وجودی انسان است تاحدی که توانایی خلق انسان کامل دیگری را پیدا کنیم
(حتی اگر ابتدا از یک ربات شروع کنیم)
موارد یک و دو شما تناقض دارد چراکه اگر انسان دائما در حال تکامل باشد باید دائما رباط جدید بسازد تا رباتش کامل باشد چون خودش هر روز کاملتر میشود.اگر هم انسان زمانی به کمال مطلق برسد هم دیگر رباتش هم کمال مطلق است و نمیتواند اندیشه انسان
را زیر سوال ببرد چراکه هردو کمال مطلق هستند. سوال شما هما سوال خلقلت شریک الباری توسط باری است که فقط پوسته اش عوض شده است
همان بیت
۳)رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تاچه حد است مقام آدمیت
آیا رباط مادی میتواند به مقام آدمیت که لازم التجرد است برسد؟
۴)حالا میخواد از راه علم باشه فلسفه اسلامی باشه فلسفه غیراسلامی باشه و اصلا فلسفی نباشه
فلسفه یا حکمت اصیل است و اسلامی و غیر اسلامی ندارد.ضمنا آیا موضوعی وجود دارد که فلسفی نباشد؟ لطفا مثالی بزنید چراکه هرچیز موجودی وجود دارد و موضوع فلسفه بحث در خصوص وجود است
۵)البته باز قطعا درپاسخ خواهید گفت بستگی داره تکامل رو چه چیز تعریف کنیم؟
من چنین چیزی نمیگویم چون تکامل تعریف خاص خودش را دارد و مهم نیست ما که تعریفی کنیم.شما برای قبولی در مدرسه باید ۱۰ بگیرید .حالا اگر تعریف من از قبولی یا تکامل نمره ۵ باشد من با نمره ۵قبول نمی شوم.
۶)که من میگم کل صفات الهی که درقرآن هزار رب برای هزار صفت معرفی شده
هزار رب و هزار صفت نهایتا در وجود حضرت هو نماینده است و هو هم برای اشاره است و مقام ایشان بی نام است چون شریفتر از نام است(که تو در لفظ نگنجی و تو در وهم نگنجی).مثلا آقای ایکس شوهر خانم وای هست و کارمند آقای زد و پدر خانم اچ و برادر آقای سی همه اینها آقای ایکس است که هر کدام از افراد در کثرات نامی خاص به او اطلاق داده اند و آقای ایکس در مقام وجودی فوق تجرد خود نفس است و بینام ونشان
۷)که همون الماس هزار وجه منظورمنه
الماس هزار وجه درست است که هزار وجه دارداما الماس است و هرکدام از وجه های آن متعلق به ذات الماس است. آیا وجود وجه ها بدون وجود الماس محقق است؟ اگر الماس بجای هزار وجه یک وجه داشت الماس نبود؟ اگر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وجه داشت چه؟ الماس نبود؟