پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18759
محمد
میهمان

با سلام . انسان ماهیتا نفس و روح است که مجرد است.اما ربات مادی است یعنی در قالب ماده محقق می شود. انسان دائم البقاست اما وجود ربات متکی به جسم است .آیا میتوان رباتی ساخت که متکی به جسم نباشد؟
انسان وجود مثالی دارد و حیات برزخی آن در قالب جسم مثالی است.آیا میتوان رباتی ساخت که جسم مثالی داشته باشد و در عالم مثال تداوم حیات داشته باشد و به حیات برزخی برسد؟
انسان میتواند در سیر آفاقی و انفسی به عالم عقول مجرد راه یابد آیا ربات میتواند به عالم مجردات راه یابد؟
انسان میتواند به مقام فوق عقل راه یابد (معراج پیامبر) آیا ربات همچنین قابلیتی دارد؟
و شما بحث ربات و انسان را مطرح کردید.این سوال سوالیست که قرنها ذهن فلاسفه را مشغول داشته ولی در ابعادی بسیار بزرگتر.تحت این سوال که اگر خدا (در مثال شما انسان) موجودی کاملتر از خود یا مشابه خود خلق کند(درمثال شما ربات) چه اتفاقی خواهد افتاد؟این امر محال است و اثبات آن به کرات در منابع مختلف اتفاق می افتد با مطالعه آن منابع میتوانید به ابطال نظریه ای که دادید برسید.چرا که انسان دارای مراتب وجودی بی نهایت است ولازمه اینکه بخواهد موجودی مثل خود بسازد این است که تمام مراتب وجودی خود را بشناسد و برای شناخت این موضوع لازم است به مقام فنا برسد و در عینیت وجود در ماسوا جدای از ماسوا و خدا شود .پس اگر بخواهد رباطی کامل بسازد باید خدا بسازد.
حال فرضا آقای ایکس رباط وای را میسازد که دقیقا مانند خودش است از هر جهت.اگر فرض محال بودن را کنار بگذاریم (چون گفتیم انسان ذیروح و مجرد است) فرض می کنیم آقای ایکس در همان شب طی انجام عبادت به مقام روحانی خاصی میرسد و یا با آزمایشات دیگری به مقام علمی خاصی میرسد و دانسته های جدیدی کشف میکند.حال باید این دانسته ها و مقامات را به رباطش هم بدهد تا رباط دوباره بتواند مانند او شود.آیا این ممکن است؟ این شرایط هرشب مبتواند برای آقای ایکس پیش بیاید