پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18736
shpegah
میهمان

مفهوم داستان چگونگی وعلت خلقت رو مطرح کرده که شمانیزهدف ازخلقت راتکامل انسان فرمودید

رسیدن به انسان کامل لازمه اش درک همه جانبه وجودی انسان است تاحدی که توانایی خلق انسان کامل دیگری را پیدا کنیم
(حتی اگر ابتدا از یک ربات شروع کنیم)

همان بیت
رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تاچه حد است مقام آدمیت

حالا میخواد از راه علم باشه فلسفه اسلامی باشه فلسفه غیراسلامی باشه و اصلا فلسفی نباشه

البته باز قطعا درپاسخ خواهید گفت بستگی داره تکامل رو چه چیز تعریف کنیم؟

که من میگم کل صفات الهی که درقرآن هزار رب برای هزار صفت معرفی شده

که همون الماس هزار وجه منظورمنه