پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18731
محمد
میهمان

در پایان بفرمایید به نظر شما آیا داستان قابل تایید یا رد کردن است؟ مثلا شما میتوانین داستان بینوایان ویکتور هوگو را تایید یا رد کنید؟ یا داستان معروف شنگول و منگول و حبه انگور را؟