پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18729
shpegah
میهمان

اگر بنده داستانی برای تفهیم منظور خودم گفتم و شما مفهوم اصلی داستان را متوجه نشدید و بنده را متهم به خیال بافی نمودید درعوض با صحبتهاتون در پست آخر تمام داستان مرا به طور کامل تایید نمودید

ممنون