پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18728
shpegah
میهمان

دوست من
اولین پستی که بعداز پست شما قرار دادم دقیقا همین مفهوم رعایت اصول و قواعد بحث علمی بود که شما نقضش کردید
بنده اصل را رعایت منطق قبل از فلسفه عرض کردم شما فرمودید

” شما هستی را محدود به زمان نمودید که اول باید منطق ایجاد شود یا فلسفه … اگر چنین باشد بفرمایید آیا پیدایش فلسفه منطقی بوذه یا غیر منطقی؟”

کاربرد منطق دراینجادقیقا همین بود که بحث را منطقی و براساس اصول و قواعد موافقت شده توسط دوطرف بحث پیش ببریم ولی شما درهمان ابتدا باشروع یک بحث منطقی مخالفت کردید

شما دربحثهایتان از اصولی استفاده میکنید که صرفا مورد تایید خودتان است وبرای بنده ثابت نشده است
چطور ادامه بحثتان مورد استناد باشد وقتی اصولتان مبهم است؟؟؟؟

اگر من برای تفهیم مطلبم از مثال یا داستان استفاده کردم صرفا به همین دلیل است

بنده به مقام مافوق انسانی اصلا اشاره ای نکردم که میگویید توجهی ندارم چون هنوز صحبت در داخل همین دایره ای است که شما فرمودید
بنده میگویم درداخل همین دایره هم همین حضور امکان پذیراست چه برسد به خارج از دایره

وحالا یک سوال : شما این جمله خود را چطور وبا چه استنادی ثابت میکنید

در مقامات والا ادب مع الله اقتضائاتی دارد که به عبد اجازه نمی دهد در امور دخالت نماید و همه چیز بربای عبد حضور است و هیمان

استنادی که برای این جمله دارید لطفا افراد یا اشاره به کتاب افراد نباشد براساس یک استناد علمی دقیق و یا صرفا قرآن کریم باشد

چون افراد جایزالخطااند ولی قرآن از خارج از دایره هستی است