پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18727
محمد
میهمان

با سلام..علم فلسفه بر مبنای وجود است و شما هر چقدر بخواهید از چارچوبها و دوایر خارج شوید نمیتوانید از دایره وجود خارج شوید.اگر مراد شما بحث علمی است بحث علمی دارای اصول و قواعد است اما اگر قصد رویا پردازی و داستان نویسی دارید بدون چارچوب میتوان این کار را انجام داد. نظیر فلسفیدن با پتک نیچه یا هزارن وهمی که فلسفه مینامند.ااشتباه ما اینجاست که به مقام لایقفی انسان توجهی نداریم و همه چیز را در چارچوب این جهان مادی می بینیم انسان برای نیل به مقام انسان کامل خلق شده است یعنی مقام حضور محض که در آن مقام اذا شائ ان علم علم به محض اراده دانستن هر چیز آن را خواهد دانست از سوی دیگر در مقامات والا ادب مع الله اقتضائاتی دارد که به عبد اجازه نمی دهد در امور دخالت نماید و همه چیز بربای عبد حضور است و هیمان