پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18709
shpegah
میهمان

نتیجه اینکه
ازفیلسوفان عزیز خواهش میشه که این اندازه روی افکار خود تعصب نشان ندهند
و به جهان به مثابه یک الماس هزار وجهی بنگرند