پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18708
shpegah
میهمان

قطعا خداوند سبحان نیز ادیان غیر اسلام را بیهوده نیافریده حتما حکمتی در طراحی تک تکشان داشته

پس به ریسمان الهی چنگ زنیم و متفرق نشیم