پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18707
shpegah
میهمان

حالا درمثال بالا میتوان تناظریک به یک برقرار کرد
یعنی
به جای کامپیوتر کره زمین
به جای انسان تنها حضرت آدم و به جای ربات ایده آل حضرت حوا و سایررباتها را فرزندانشان که دارای تنوع فکری(وآیین) هستند ولی همگی صالحند را فرض کرد