پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#18334
ناشناس
غیرفعال

کشتن اندیشه ی نو در دم.
یا حتی می تونه عنوان مثبتی داشته باشه
اینجوری که بگیم پایداری متحدانه به سنت ها .