پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18331
shpegah
میهمان

دوست عزیز شما درست متوجه شدید من فلسفه نخوانده ام
چون عقیده دارم فلسفه را باید یافت نه خواند
فلسفه ای که از روی فکر دیگران بخوانی که دیگه فلسفه نیست
فلسفه ای که دیکته فکر دیگران است صرفا مختص خودشان است
خوبست افکار را به اشتراک گذاشت ولی نباید دیکته کرد و به آن استناد کرد

آنچه برای درک فلسفه هستی نیاز است خواندن همه چیزاست به جز فلسفه

به همین دلیل من هم به دنبال همه چیز رفتم و همه چیز خواندم وآنچه یافتم همه چیز بودو آن همه یکتایی بود
ولی
ولی آن یکتا به هیچوجه شبیه به هیچیک از یکتاهای سایرفلاسفه نبود