پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#17757
shpegah
میهمان

فکر میکنم همه در این جمله توافق داشته باشیم که فلسفه علم رسیدن به حقیقت است درسته؟

اگر حقیقتی اصلا وجود نداشت یا
اصلا همه چیز حقیقت بود چه ؟

شاعر میگه خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید

ولی اگر در دل دیو فرشته در کنار هم جمع بودند چه ؟

میخوام بگم شاید از ابتدا سوار بر چارچوب غلط شدیم

آیا فلسفه اثبات حقانیت خود است یا واقعیت محض؟ آیا هرچه باشد میپذیریم؟