پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#17755
shpegah
میهمان

درهرصورت پاسخ سوال مرا ندادید

باتمام مفروضات اگر متوجه شدیم که اشتباه کردیم چه کنیم ؟؟

شما میفرمایید اشتباه نکردیم خوب من به این فرض کاری ندارم اگر روزی ثابت شد اشتباه کردیم چه ؟

قطعا نه من و نه شما به تمام علوم به طور کامل اشراف نداریم ولی اگر روزی حقایق آشکار شود و بفهمیم اشتباه کردیم چه میکنیم؟
آیا تمام عمرمان برفنا رفته؟عمرما و عمر همفکران ما؟