پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#17752
shpegah
میهمان

منظور جمله مرا متوجه نشدید

مفهوم جمله من این بود تسلیم مشیت الهی بشویم و فلسفه را خلق نکنیم