پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17510
جواد
میهمان

جلاد به خاموشی محض رسیده یعنی پایان حیات او یعنی پایین تر از حیوانیت