پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17478
nokhbeh
کاربر

عاقبت جلوتر از زمانه خود بودن همین است. اگر جلوتر از زمانه خود فکر کردی و دانستی خودت و اندیشه ات را تقیه کن.