پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17447

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندید اند حقیقت ره افسانه زدند