پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17338

اکثر اوقات بینش وروشن فکری از جانب عده ای اندک ارائه میشود که در نهایت محکوم به فنا ونابودی از طرف قدرت ها و اکثریت میشود البته این نابودی ظاهری است چون حق و سخن حق از ازل تا به ابد محفوض است و بهتر آنکه بگوییم خود حق است مصداق آن در تاریخ بارها رخ داده است