پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17300
رضا
میهمان

خزان به قیمت جان جار می زنید اما
بهار را به پشیزی نمی خرید از من…