پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#17209
دانبال عابدینی
میهمان

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
آنکه بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراق آمده است
و آنک قصابانند که با کنده و ساتور بر سر چها راه ها مستقر
چراق را در پستوی خانه نهان باید کرد