پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17167
سید محسن
میهمان

ملاک احتیاج ممکن، دارا نبودن اقتضای ذاتی وجود- حدوثا و بقاءا -است.