پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17056
ناشناس
غیرفعال

درتقسیمات وجود به وجوب،امکان ،امتناع؛ دلیل وجود علت به امکان مربوط است.
از آنجاییکه وجوب(وجود وجود) وامتناع (عدم وجود) یکیست،یعنى دروجودشان هیچ نقصى نیست،تنها امکان که حالت ناقص وجود است میتواند به ان حیثیت تعلیلى بدهد،از ان جهت که لا اقتضا است وبراى وجود یا عدم، هیچ حکمى ندارد.
همین نیاز به مرجح(قید) براى امکان، دلیل بوجود امدن وزایش علت است.