پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17049
میلاد
میهمان

علت معلول را می آفریند اما در زمان و مکان! در واقع معلول تنها در زمان پدیدار میشود و در ورای بینش محدود در زمان، معلول با علت در وحدت است. مفاهیم علت و معلول تنها در قالب مفهومی انتزاعی به نام زمان تعریف پذیر خواهند بود…پس اینگونه نیست که رویدادی واقع شود و بعد از حادث شدن بتوان آن را مستقل از علتش دانست!