پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17042
فیلسوفان پیامبر شده
میهمان

حالا اگر به قبل از ایجاد تفکر انسانی هم بیاندیشیم، حیوانات خود دارای صوت و حرکت بوده اند که خود آن هم انرژی های برگشت پذیری است. که شاید منبع آفرینش اصوات و اجرام غول پیکری به آن اسم که بشر بر آن نهاد یعنی جن و پریی بوده باشد.
من از کی بپرسم جواب جلل خالق راااااا 🙂