پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17041
فیلسوفان
میهمان

با سلام
از آنجا که هر آفرینشی به یک منبع آفرینش که دارای ذات و ماهیت انرژی باشد احتیاج دارد. تئوری پیدایش حیات خود شامل یک انفجار بزرگ یا همان بیگ بنگ و زمان سرمایش، برای ایجاد حرکت و قطب های مثبت و منفی و در نهایت برای شکل گیری مغناطسی و گردش بوده است. و از آنجا که بسیاری از باکتری ها و موجودات زنده در اثر همین پدیده شکل گرفته و تکامل می یابند نیاز به خالقی متقکر به غیر از این دو منبع یعنی نور و تاریکی گرما و سرما غیر قابل قبول می باشد. و از آنجا که تکامل خود شامل به وجود آمدن قدرت فکر می باشد که خود به صورت انرژی ساطع میگردد، خلق منبعی نیرومندتر و یکدست و یکپارچه تر از منبع آفرینش ابتدایی غیر قابل قبول و باور نمی باشد. چه بسا که این قدرت تفکر و کارما و موج مغناطیسی خود قدرتمندتر گشته و انسانهایی مدرن تر و مسلط تر بر نیروهای طبیعی را به وجود آورده است. و حتی این انرژی خود قابلیت ذخیره و بازتاب از طریق اجسام و اجرام دیگر آسمانی را نیز دارا می باشند. بنابراین در چگونگی نمود و بازگشت انسان جای بسیار بسیار تحقیق است . هرچند در نهایت امری ماورائ فیزیک و غیر ملموس می باشد.
من از کجا باید جواب سوالهام را پیگیری کنم؟!!