پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17037
شیوا
میهمان

آقای جباری خیلی سخت توضیح دادند، من نسبتا مخالفم. به نظر من هر علتی برای بوجود آوردن معلول خود نیاز به شرایطی دارد که این شرایط در نهایت برای آن معلول و ادامه بقایش تبدیل به قانون می شود مانند قانون نیاز به هوا. ولی اینکه علت بخواهد معلول را به خود وابسطه نگاه دارد کاملا جای شک و تغقل دارد چراکه بیشتر عکس این مورد دیده و اثبات می شود. رد نهایت معلول مستقل و شاید خود تبدیل به علتی دیگر و حتی در حد و اندازه علت به وجود آورنده خود بشود به طوری که بتواند وجود آن را نقض کند.