پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16809
علی
میهمان

نام این‌پدیده در تاریخ ” سندروم شقایق بلند ” یا معروف به ” Tall Poppy Syndrome ” است. روایت قطع سر دانایان اجتماع، آنانی که قدری ماورای متوسط اجتماع عصر خود میفهمند. همچون ” منصور حلاج “.